Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Verze č. 1, platnost od 1. 1. 2017

 

I. Základní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „OP“) – FA Pavel Holčík NÁBYTEK se sídlem,Za Humny 882,Polanka nad Odrou, IČO:14601078, DIČ: CZ6107300023, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Ostrava,Čís.jed.:00602B (dále jen „prodávající“) upravují smluvní podmínky, které platí pro nákup zboží v internetovém obchodě prodávajícího na adrese www.sedacisoupravy-holcik.cz(dále jen „internetový obchod“). OP se vztahují i na služby nabízené a poskytované prodávajícím kupujícímu v souvislosti s nabízením a prodejem zboží v internetovém obchodě.

2. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel.

3. Spotřebitelem je každý člověk, který smlouvu uzavírá nebo s prodávajícím jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

4. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V případě, že kupující (fyzická osoba) uvede v objednávce své identifikační číslo, jsou pro něj závazná pravidla OP týkající se podnikatelů.

5. Je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká také jeho podnikatelské činnosti, ustanovení § 2158 až § 2174 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) se nepoužijí. Prodávající deklaruje prodávané zboží jako zboží sloužící pro nekomerční účely a určené pro použití v domácnostech, případně kancelářích (není-li výslovně uvedeno jinak), tedy že zboží není primárně určeno pro provozy, jako jsou stravovací provozy, hotely apod. a prodávající tedy nemůže nést odpovědnost za případné zvýšené opotřebení či vady způsobené nadměrnou zátěží.

6. Nabídka zboží uváděná v internetovém obchodě je platná do vyprodání zásob.

7. Informace o zboží a cenách uváděných prodávajícím na www.sedacisoupravy-holcik.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků, s výjimkou nákladů na doručení. Ceny jsou platné v okamžiku jejich prezentace v internetovém obchodě v okamžiku zaslání objednávky. Součástí dodávky není montáž a instalace zboží.

8. Informace o požadavcích na úhradu kupní ceny, nákladech na dodání a přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na adrese www.sedacisoupravy-holcik.cz

9. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

10. Elektronické objednávky (dále jen „objednávky“) lze prostřednictvím internetového obchodu zasílat kdykoliv, a to prostřednictvím nákupního košíku na www.sedacisoupravy-holcik.cz. Před odesláním objednávky může kupující zkontrolovat veškeré vložené údaje a případně je změnit. Objednávku provede zákazník kliknutím na tlačítko „objednat s povinnou platnou“. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s OP a že s nimi souhlasí.

11. Prodávající reaguje na elektronickou objednávku neprodleně elektronickým potvrzením o obdržení objednávky, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnů od doručení objednávky. Kupní smlouva je uzavřena závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, kterou prodávající zašle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty (e-mailu) kupujícího. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího (dále jen „potvrzení objednávky“) se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. Doručením potvrzení objednávky kupujícího je kupní smlouva uzavřena. Přílohou potvrzení objednávky jsou OP ve znění, ve kterém je kupující potvrdil při odeslání objednávky.

12. Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka kupujícího není závazně potvrzena. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. Kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

13. Fotografie uvedené na stránkách internetového obchodu odpovídají prodávanému zboží, barva zboží může být odlišná při zobrazení na www stránkách působením různých technických prostředků.

II. Dodání zboží

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, obvykle do 30 dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno označení „skladem“, prodávající zboží odešle kupujícímu obvykle do dvou pracovních dnů od uzavření smlouvy.

2. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

3. Kupujícímu se doporučuje, aby při převzetí překontroloval zboží s ohledem na jeho množství a vlastnosti.

4. Nebezpečí škody na zboží přechází na prodávajícího jeho převzetím.

5. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, předá prodávající kupujícímu při převzetí zboží.

6. V případě zjevného poškození zboží při jeho dodání dopravcem je kupující povinen dodané zboží nepřevzít a potvrdit dopravci poškození zboží. V případě, že kupující zjistí poškození způsobené dopravcem až po převzetí zboží, je kupující povinen bezodkladně po tomto zjištění informovat o tomto prodávajícího na jeho elektronickou adresu.

7. V případě vrácení dodávaného zboží jako nevyzvednutého prodávajícímu, lze zboží kupujícímu na základě jeho písemné žádosti opětovně zaslat, kupující je však povinen hradit náklady na opětovné dodání zboží. Prodávající je zároveň oprávněn požadovat od kupujícího platbu předem před zasláním objednaného zboží.

8. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

III. Cena a způsob dodání

1. Místo dodání zboží: V případě doručení na adresu je místem dodání adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávce. Kupující v objednávce uvede kontaktní údaje, které jsou nezbytné k úspěšné přepravě Zboží, zejména: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a adresu místa doručení. Změna fakturačních údajů uvedených na dokladech ke zboží není po potvrzení objednávky možná.

 

2. Zboží je doručováno idividuálně dle velikosti.

3. Dopravce bude zákazníka kontaktovat na mobilním telefonu ohledně sjednání termínu doručení. Po opakovaném neúspěšném doručení v předem sjednaném termínu nebo nepodaří-li se zákazníka kontaktovat, bude zásilka vrácena prodávajícímu.

4. Prodávající předá zboží dopravci obvykle do 2 pracovních dnů.

5. V případě osobního odběru je místem dodání prodejna nábytku.Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v dohodnutém místě plnění. O možnosti vyzvednout zboží bude prodávající informovat kupujícího zasláním zprávy na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v objednávce.

6. Zákazník je povinen si takto dodané zboží vyzvednout do 7 dní ode dne písemného potvrzení ze strany prodávajícího, že zboží je připraveno k vyzvednutí.

7. Osobní odběr zboží je ve sklade nábytku.

8. Osobní odběr není zpoplatněn

9. Doručení na adresu:

Doprava

  • Česká pošta do 30kg bez dobírky.Jedná se malé věci-400,-Kč.
  • Česká pošta do 30kg + dobírka.Jedná se malé věci-450,-Kč.
  • Paletová přeprava za jednotnou cenu po celé republice 1050,-Kč.
  • Objemné zboží vozíme dopravci po celé ČR. Cena na vyžádání. Ověříme a zavoláme.
  • Doprava zboží po Ostravě 600-800,-Kč podle vzdálenosti od sídla firmy.

  • U každého produktu bude požadována záloza ve výši 30% +celá cena dopravy!

10. V mimořádné akci může být cena doručení stanovena jinak. Zákazník je o ceně za doručení informován v průběhu objednávky na e-shopu.

11. Poruší-li kupující svoji povinnost zboží převzít v dohodnuté době a zboží nepřevezme ani během dodatečné lhůty 10 dní po doručení e-mailového vyrozumění ze strany prodávajícího, je povinen prodávajícímu, za předpokladu, že prodávající neodstoupí od kupní smlouvy, zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 20,- Kč ode dne marného uplynutí dodatečné lhůty pro převzetí zboží

12. Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího e-mailem upozorní a poskytne mu dodatečnou lhůtu 10 dní pro převzetí, odstoupit od kupní smlouvy a nevyzvednuté zboží vhodným způsobem prodat. Prodávající je povinen o této skutečnosti kupujícího informovat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího je prodávající oprávněn započíst vůči svým případným závazkům vůči kupujícímu z titulu odstoupení od kupní smlouvy.

IV. Platební podmínky

1. Zboží bude kupujícímu předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

2. Kupující může uhradit kupní cenu:

(i) předem: (a) bankovním převodem na účet,(b)na prodejně.

(ii) při osobním odběru pouze hotově.

(iii) dobírkou při doručení na adresu.

V. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

1. Kupující může odstoupit od smlouvy 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pro dodržení lhůty pro odstoupení stačí, bylo-li oznámení o odstoupení nejpozději poslední den lhůty odesláno na adresu prodávajícího. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší.Pokud se jedná o zakázkovou výrobu nelze od kupní smlouvy odstoupit.

2. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

3. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.Pokud se jedná o zakázkovou výrobu nelze od kupní smlouvy odstoupit.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení, zboží, které od něho obdržel. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní, pokud možno v původním obalu, bez známek opotřebení či poškození.

5. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na elektronickou adresu kupujícího.

6. Náklady s navrácením zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

7. Je-li vrácené zboží poškozeno, jeví známky nadměrného opotřebení nebo není kompletní v důsledku porušení povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, je prodávající povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to způsobem, který si kupující zvolí. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich bez ohledu na to, kterou si kupující při objednávce zvolil. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající mu není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VI. Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

4. Pokud se vada projeví během šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

5. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

6. Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7. Kupující-podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.

8. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v § 2161 občanského zákoníku, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

9. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

10. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost, za kterou neodpovídá prodávající.

11. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

12. Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost dle ustanovení tohoto článku výše.

13. Vadné plnění je považováno za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadné plnění při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadné plnění, které není podstatným porušením smlouvy.

14. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na:

- dodání nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží,

- opravu zboží,

- přiměřenou slevu z kupní ceny,

- nebo odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).

15. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

- odstranění vady, nebo

- přiměřenou slevu z kupní ceny.

16. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

17. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

18. Neodstraní-li prodávající vady zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).

19. Právo na dodání nového bezvadného zboží, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (stejná vada se vyskytne potřetí) nebo pro větší počet vad (nejméně 3 vady současně).

20. U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U zboží prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

21. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl, nebo ji sám způsobil.

22. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

- došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

- použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

- nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

- prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

23. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení, nedodržení návodu k použití nebo nesprávným užíváním (např. vystavením vlivu působení počasí, není-li zboží určeno k venkovnímu užívání, nesprávnou údržbou, nesprávným skladováním, mechanickým poškozením, uplynutím životnosti uváděné výrobcem).

24. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu vady, pokud kupující zboží užívá i přes vědomost o existenci vady a další užívání může mít vliv na rozsah vady.

25. Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží zboží prováděnou kupujícím.

26. Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturní rozdíl materiálů, z něhož je zboží vyrobeno, způsobený nikoli zásadními odchylkami barevných tónů nebo struktury oproti vyobrazení v internetovém obchodu.

27. Vadou nejsou rozdíly rozměrů u nábytku v rámci tolerance stanovené zákonnými normami ČNS.

VII. Reklamační řád - vyřízení reklamace

1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, je povinen uvést své kontaktní údaje, popis vady anebo způsob, jakým se vada projevuje, případně reklamované množství zboží, požadavek na způsob vyřízení reklamace, datum převzetí reklamovaného zboží a číslo kupní smlouvy, případně jiné údaje požadované prodávajícím. 

2. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a musí být, pokud je to možné, kompletní.

3. Kupující může uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat vyřízení reklamace způsoby uvedenými v článku VI. “Práva z vadného plnění, záruka za jakost“ těchto OP.

4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

5. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, reklamovanou vadu, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace způsob informování kupujícího o vyřízení reklamace. Opomněl-li kupující při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající jej písemně informuje o nutnosti provedení volby na elektronickou adresu kupujícího.

6. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, zda je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí na elektronickou adresu kupujícího. Doba potřebná k odbornému posouzení vady musí být přiměřená podle druhu zboží. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

7. Prodávající vydá kupujícímu potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si zboží vyzvednout.

9. Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku odesláním informace elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího nebo prostřednictvím SMS na telefonní číslo kupujícího.

10. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

11. Po uplynutí doby pro uplatnění reklamace nelze reklamaci uplatnit, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Tím nejsou dotčena práva ze záruky za jakost, pokud ji výrobce či prodávající poskytnou.

12. V případě oprávněné reklamace neběží po dobu, po kterou kupující nemůže reklamované zboží užívat lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba.

13. V případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová doba pro uplatnění práv z vadného plnění. Prodávající odpovídá pouze za ty vady, které se na vyměněném zboží vyskytnou do 24 měsíců od převzetí prvního nákupu kupujícím-spotřebitelem, respektive do 12 měsíců od převzetí prvního nákupu kupujícím-podnikatelem. I v případě, že kupující během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové, běží stále původní lhůta.

14. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne vyrozumění o vyřízení reklamace. Po této době je prodávající oprávněn si účtovat přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího předem písemně upozornit na adresu jeho elektronické pošty a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží, která nesmí být kratší než 1 měsíc.

VIII. Ochrana osobních údajů

1. Kupující odesláním objednávky souhlasí s tím, aby jeho poskytnuté osobní údaje uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího, včetně historie objednávek byly prodávajícím shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů ve znění platných předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a to v elektronické podobě, za účelem plnění předmětu smlouvy (včetně reklamačního řízení) a dále pro interní, propagační a marketingové akce prodávajícího a věrnostního programu, a to buďto přímo prodávajícím nebo zpracovatelem jím určeným v souladu s příslušnými právními předpisy. Informaci o osobě zpracovatele lze nalézt na www.kika.cz. Tento souhlas uděluje kupující na dobu 5 let. Poskytnutí osobních údajů pro interní, propagační a marketingové účely je dobrovolné a neposkytnutí souhlasu nemá vliv na uzavření smlouvy. Osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům prodávajícího, pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronického kontaktu těm, kdo jsou oprávněni šířit jménem prodávajícího obchodní sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Telefonní číslo bude dále zpřístupněno zákazníkem zvolenému dopravci pro zajištění informování zákazníka o doručení zásilky. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat písemně o vysvětlení ke zpracování svých osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou prodávajícím zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požádat prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav či provedl opravu. Je-li žádost kupujícího shledána prodávajícím oprávněnou, prodávající odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Kupující byl tímto informován ve smyslu § 11.

2. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvním dopravcům za účelem dodání zboží.

3. Prodávající je oprávněn zasílat kupujícímu vlastní obchodní sdělení do doby odvolání souhlasu.

4. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům kdykoliv odvolat a to písemně zasláním na e-mailovou adresu nabytek@holcik.cz

 

5. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

IX. Řešení sporů

1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

2. Kupující- spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, 120 00, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz.

3. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

4. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz)

X. Ostatní

1. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky v e-shopu.

2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (je-li kupující spotřebitelem) a dalšími právními předpisy.

3. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, které mimo jiné stanoví, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určitou cenu učiněný v katalogu je nabídkou, se nepoužije.

4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

5. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OP, přičemž změna OP nemá vliv na smlouvy uzavřené podle dosavadního znění OP. Aktuální OP jsou uveřejněny na www.sedacisoupravy-holcik.cz. Prodávající se zavazuje archivovat starší verze OP a tyto na vyžádání kupujícího jemu zaslat.

6. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od OP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

7. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

8. Kupní smlouva (včetně faktury) je prodávajícím archivována v elektronické podobě.

9. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.