Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího - fa Pavel Holčík(dále jen "prodávající") a kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "kupující").

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Rozměry, váha, a ostatní údaje uvedené na webových stránkách www.sedacisoupravy-shop.cz.v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců.

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

III. MÍSTO PLNĚNÍ
Místem plnění je sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci - přepravní společnosti. V případě doručení zboží firemním vozidlem je místem plnění adresa kupujícího.

IV. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY
Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká závazným potvrzením objednávky. Za závazné se považuje zaslání potvrzovacího e-mailu, které je realizováno ze strany prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky. Kontakt nutný k potvrzení objednávky provádí zpravidla prodávající po ověření dostupnosti a termínu dodání požadovaného zboží.
Prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši 30% z konečné ceny zboží. Zálohová faktura společně s kupní smlouvou je zaslaná poštou ve 2 vyhotoveních kupujícímu, jenž je povinen 1 podepsanou kopii zaslat zpět prodávajícímu.
Smlouva po svém uzavření je prodávajícím archivována a je přístupná na vyžádání.

V. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky má toto právo jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním.
Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu vrácena.

VI. CENA A PLATBA
Ceny uvedené na webových stránkách www.holcik.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti v prodejně prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní společnosti. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.
Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje - předá dopravci hned následující pracovní den po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. Dodací lhůty u zboží zasílaného kurýrní službou činí max. 8 týdnů od data objednávky. Konkrétní dodací lhůty jsou uvedeny u každého zboží.

Upozorňujeme, že tyto dodací lhůty jsou pouze orientační. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu vám nemůžeme garantovat nevyprodání skladových zásob a s tím spojené případné prodloužení námi uvedené dodací lhůty.

IX. ZÁRUKA
Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li na webových stránkách www.interier-shop.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba na všechny produkty 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne doručení zboží kupujícímu.
Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením . Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží v případě zřetelné manipulace se záručním listem jako například přepisování a podobně.
Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně v provozovně společnosti: NÁBYTEK-Holčík, na adrese :Za Humny 882 Polanka nad Odrou 725 25 tel.: +420 59 694 33 33, e-mail:nabytek@holcik.cz, otevírací doba Po - Pá 10.00 - 18.00 (osobní návštěvu je nutné konzultovat telefonicky předem).
V případě oprávněné reklamace hradí přiměřené náklady na dopravu prodávající, v případě reklamace neoprávněné hradí náklady na dopravu reklamovaného zboží kupující.
K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závady. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, za kterých se projevuje. Reklamované zboží musí být zabaleno v originálním obalu a musí být kompletní, to znamená včetně veškerého příslušenství apod.
Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Podle občanského zákoníku kupující, který je spotřebitel (tj. nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti), má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že prodávající nepředal kupujícímu, který je spotřebitel, informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení §53, odstavců 4 a 6 občanského zákoníku, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Peníze za zboží Vám zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet nebo nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete nám jej zpět za následujících podmínek:
-musí být v původním nepoškozeném obalu, musí být nepoškozené, nesmí být použité a musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu a dokladu o koupi).
Zboží, posílejte doporučeně a pojištěné, případně vracejte osobně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Doporučeně neznamená na dobírku ! Nevrací se prokazatelná cena dopravného. Navrácena bude pouze částka za samotné zboží.

XI. POVRCHOVÉ ÚPRAVY DŘEVA, KOVU A BAREVNÉ ODSTÍNY LÁTEK
Uvedené vzorníky byli transformovány do elektronické podoby s vysokým ohledem na kvalitu a věrnost obrazu. Jednotlivé monitory a LCD panely můžou vykazovat různé odlišnosti, podobně jako u vytištěných materiálů. Proto upozorňujeme zákazníky na tuto skutečnost. U dřevěných částí, když se jedná o přírodní dřevo, jednotlivé části mořené stejným mořidlem mohou vykazovat mírné barevné odlišnosti. Moření zvýrazňuje strukturu a přírodní vlastnosti dřeva.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.

Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.